Menu Close Menu
Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

 

20/06/2019

 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, như sau:

 

- Vị trí khu đất: khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có giới cận như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp: đường Ngô Mây;

+ Phía Đông Nam giáp: đường An Dương Vương;

+ Phía Tây Nam giáp: hẻm An Dương Vương và khu dân cư hiện trạng;

+ Phía Tây Bắc giáp: hẻm Ngô Mây và khu dân cư hiện trạng.

- Mục đích sử dụng đất: Xây dựng công trình Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn (khách sạn 5 sao);

- Hình thức giao đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền 01 lần cho cả thời gian thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

2. Giá khởi điểm của tài sản: 120.462.303.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ, bốn trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm lẻ ba ngàn đồng).

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:

- Nguồn gốc: Quyền sử dụng đất nói trên thuộc sở hữu Nhà nước.

- Tình trạng pháp lý: Theo các Quyết định số Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 06/3/2018; Quyết định số Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 07/10/2016; Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 13/6/2019; Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 11/6/2019; Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 và Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh Bình Định cùng một số văn bản liên quan đến tài sản đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá

Kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá (ngày 20/7 /2019); xem hồ sơ tài liệu về tài sản đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và thực trạng tại khu đất nói trên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển và hồ sơ tham gia đấu giá

Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút, ngày 05/7/2019 là thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển; thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước chậm nhất đến ngày 17/7/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 20/7/2019.

 - Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giábng b phiếu trc tiếp ti cuđấu giá theo phương thức trả giá lên quy định tại Điều 8 cQuyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Bình Định và Luđấu giá tài sn năm 2016.

- Phương thức trả giá: theo phương thức trả giá lên.

8. Bước giá: bằng 5% giá khởi điểm của khu đất, bước giá được làm tròn đến hàng triệu. Khi trả giá phải tròn theo từng bước giá (ví dụ: Giá trả = giá khởi điểm + n bước giá, với n ≥ 0 và là số nguyên).

9. Đại diện người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức sơ tuyển hồ sơ tham gia đấu giá và đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển tham gia đấu giá trong giờ hành chính liên tục từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 05/7/2019; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước chậm nhất đến ngày 17/7/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 3.000.000 đồng/hồ sơ.

11. Điều kiện, cách thức sơ tuyển hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tổng vốn đầu tư tối thiểu để thực hiện dự án (không bao gồm tiền sử dụng đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất) là 1.000 tỷ đồng.

- Điều kiện năng lực nhà đầu tư: Năng lực tài chính để đảm bảo sử dụng đất theo tiến độ của dư án: Có vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án (bao gồm: tổng vốn đầu tư dự án do nhà đầu tư đăng ký nhưng không thấp hơn tổng vốn đầu tư tối thiểu cộng với tiền sử dụng đất theo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất). Nhà đầu tư phải chứng minh vốn thuộc sở hữu của mình (kèm theo hồ sơ) để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án theo một trong ba hình thức sau:

+ Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án là vốn thực có của nhà đầu tư tính đến năm trước liền kề với năm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án được xác định thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

+ Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đấu giá.

+ Vốn thuộc sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản của doanh nghiệp. Chứng thư phải đảm bảo còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

- Đối với phần vốn vay, góp vốn phải có văn bản cam kết cho vay để thực hiện dự án của các tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc văn bản cam kết góp vốn để thực hiện dự án.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải có ngành nghề phù hợp với dự án đầu tư và đã từng làm chủ đầu tư ít nhất một dự án có quy mô về giá trị tối thiểu bằng 1.000 tỷ đồng (có tài liệu chứng minh); Có đơn đề nghị tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, có đủ năng lực hành vi dân dự và quyền đại diện tham gia đấu giá và không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác trên địa bàn cả nước theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành; Không lâm vào tình trạng phá sản hoặc đang trong quá trình giải thể; không bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh; không nằm trong thời gian bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư cam kết thực hiện các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường;

- Nhà đầu tư phải mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản, đặt cọc để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên, đồng thời có văn bản cam kết sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thực hiện ký quỹ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Về chức năng và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 và Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 06/3/2018).

 + Chức năng sử dụng đất: Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp (khách sạn 5 sao). Diện tích quy hoạch: 5.246 m2.

+ Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc: khoảng lùi công trình so với chỉ giới đường đỏ: Đường Ngô Mây: 4m; Đường An Dương Vương: 5m; vị trí vạt góc (giao giữa đường Ngô Mây và An Dương Vương) 6m, các trục đường và các cạnh còn lại 4m.

Mật độ xây dựng: ≤ 75%, đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01-2008. Chiều cao công trình: ≥ 20 tầng. Chiều cao tối đa của dự án cụ thể phải được thỏa thuận về chiều cao tĩnh không của Bộ Quốc phòng và Bộ Xây dựng theo quy định). Hệ số sử dụng đất: tối đa 20 lần.

12. Đăng ký tham gia đấu giá: Sau khi sơ tuyển hồ sơ tham gia đấu giá của các Tổ chức kinh tế nếu Tổ chức kinh tế đủ điều kiện và có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên, nộp 02 bộ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm của khu đất là 24.092.460.600 đồng (Hai mươi bốn tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn, sáu trăm đồng) trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chậm nhất ngày 17/7/2019 ngày hết hạn nộp nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá và thực hiện việc bỏ phiếu trả giá (vòng 1- vòng bỏ phiếu gián tiếp); tiền đặt trước được thực hiện thông qua chứng thư bảo lãnh Ngân hàng hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tại các Ngân hàng sau đây:

* TK số:  4300201003401 tại Ngân hàng N0&PTNT - CN Bình Định.

* TK số: 4301.21191.0020 tại Ngân hàng N0&PTNT - CN Quy Nhơn.

* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định.

* TK số: 117.0000.75999 tại Ngân hàng Công Thương - CN Phú Tài.

* TK số: 580.10000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình Định.

* TK số: 5581.0000.145401 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Quy Nhơn.

* TK số: 0431.000.197020 tại Ngân hàng Ngoại Thương - Chi nhánh Quy Nhơn.

* TK số: 0051.000.006979 tại Ngân hàng Ngoại Thương - Chi nhánh Bình Định.

* TK số: 402.011.5956.00001 tại Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Bình Định.

* TK số: 0400.3191.3502  tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Bình Định.

Khi tham gia đấu giá, tổ chức tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 thì đồng thời nộp phiếu trả giá vòng 01 và chứng từ nộp tiền đặt trước (hoặc chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng). Hồ sơ tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người tham gia đấu giá tại các mép của phong bì. Hồ sơ tham gia được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (ngày 17/7/2019) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền sử dụng đất phải nộp theo kết quả trúng đấu giá vào ngân sách Nhà nước chậm nhất không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (kể cả các khoản tài chính có liên quan phải nộp theo quy định)Quá thời hạn nêu trên mà Tổ chức trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét trình UBND tỉnh hủy kết quả trúng đấu giá, số tiền đặt trước mà Tổ chức trúng đấu giá đã nộp sẽ được sung vào công quỹ Nhà nước theo quy định.

Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản cho Tổ chức trúng đấu giá tài sản và Tổ chức trúng đấu giá tài sản chịu trách nhiệm về  tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại các Quyết định liên quan đến tài sản đấu giá như Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 07/10/2016; Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 06/3/2018; Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 18/4/2019; Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 30/5/2019; Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 và Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định cùng một số văn bản liên quan đến tài sản đấu giá.

Các loại thuế, phí có liên quan được thực hiện  theo quy định pháp luật.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837.

Website: www.trungtamdaugiabinhdinh.gov.vn.

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bí thư Tỉnh ủy Bình Định tiếp Đại sứ CHND Trung Hoa (31/12/2019)

» Công ty TNHH HANA E&C mong muốn đầu tư khách sạn 5 sao tại thành phố Quy Nhơn (19/12/2019)

» Đầu tư Phân xưởng sản xuất củi trấu tại huyện Hoài Nhơn (13/12/2019)

» Công ty Ánh Sinh đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất gạch không nung (13/12/2019)

» Đầu tư Nhà máy May Hoài Sơn tại Cụm Công nghiệp Tường Sơn (12/12/2019)

» Đoàn công tác của Bang Saxony Anhalt, CHLB Đức tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh (25/11/2019)

» Đầu tư Nhà máy sản xuất bê tông 30 tỷ đồng tại CCN Hoài Tân (25/11/2019)

» Thông báo tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ thành phố Quy Nhơn (22/11/2019)

» Đầu tư Cơ sở đóng mới, sửa chữa và dịch vụ hậu cần tàu cá (21/11/2019)

» Công ty TNHH Samsung Engineering và Hiệp hội người Hàn tại Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư (06/11/2019)

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 179

 

Số lượt truy cập: 45756
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này