Menu Close Menu
Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020)

 

08/08/2016

 

Với 93,52% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020). Và căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động như sau:

 

Theo đó, mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hộigiai đoạn này được Quốc hội nhất trí đó là: "Bảo đảm ổn định kinh tế vĩmô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh thực hiện các độtphá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng,nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hoá, thực hiệndân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợixã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu,quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, anninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thốngnhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toànxã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Giữgìn hoà bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệđất nước. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Phấn đấu sớm đưa nướcta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Trong nhóm các chỉ tiêu về kinh tế, Quốc hội nhất trí: Tổngsản phẩm trong nước (GDP) bình quân 5 năm 6,5 - 7%/năm. GDP bình quân đầu ngườinăm 2020 khoảng 3.200 - 3.500 USD. Tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDPnăm 2020 khoảng 85%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm khoảng 32-34%GDP. Bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 khoảng 4% GDP...

Để thực hiện được các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đề ra,Quốc hội đã đưa ra nhóm 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Đó là:

Thứ nhất, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế- xã hội

Theo đó, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai Hiến pháp2013, tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại. Đánhgiá và xây dựng lộ trình trình tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trườngvà hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạchtừng lĩnh vực, từng ngành nghề. Phối hợp hiệu quả giữa chính sách tiền tệ,chính sách tài khoá và các chính sách khác để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô vàcác cân đối lớn của nền kinh tế. Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảmgiá trị đồng tiền Việt Nam, phấn đấu kiểm soát lạm phát dưới 4% các năm đầu kỳkế hoạch và 3% vào năm 2020, điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường, tăng dựtrữ ngoại hối nhà nước. Quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước, giảm thấtthu, nợ thuế. Cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước, tăng tỷ trọng chi đầu tưphát triển; kiểm soát chặt chẽ, cơ cấu lại, sử dụng hiệu quả nợ công và bảo đảmcác giới hạn nợ công, nợ Chính phủ, nợ quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội.Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn vay, giảm dần vay bảo lãnh Chính phủ,vay để cho vay lại; kiểm soát chặt chẽ các khoản vay của chính quyền địa phươngvà các quỹ đầu tư có nguồn gốc ngân sách.

Chuyển phương thức quản lý đầu tư công theo kế hoạch hằngnăm sang kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm. Bố trí nguồn lực tài chính nhànước phù hợp để tham gia và thúc đẩy đầu tư của khu vực ngoài nhà nước. Nguồn vốnngân sách nhà nước chỉ đầu tư vào các lĩnh vực mà các thành phần kinh tế kháckhông tham gia. Điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư nhà nước gắn với phân cấp phù hợpgiữa Trung ương và địa phương, đồng thời tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọngXDCB và thu hồi các khoản vốn ứng trước. Bảo đảm tập trung, có hiệu quả tránhphân tán, chú trọng đầu tư thủy lợi nhằm xử lý, khắc phục tình trạng khô hạn ởcác tỉnh Nam Trung Bộ, các tỉnh Tây Nguyên và tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnhđồng bằng sông Cửu Long có chuyển biến rõ rệt ngay trong năm 2016.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới môhình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư đạt chỉ sốtrong nhóm nước đầu khu vực Đông Nam Á. Thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhànước có hiệu quả, thực chất và thực hiện nghiêm các quy định của Luật quản lý,sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Nghiên cứu,hình thành cơ quan quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp phù hợp tìnhhình mới. Triển khai đồng bộ chính sách phát triển doanh nghiệp trong nước, hỗtrợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách để doanhnghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng mọi cơ hội, mọi nguồn lực...

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựnghệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lựckhoa học, công nghệ.

Thứ năm, phát triển bền vững văn hoá, xã hội trên cơ sở gắn kếtchặt chẽ, hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá và thực hiệntiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Thứ sáu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chốngthiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thứ bảy, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí

Kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, chống tham nhũng. Thực hiệnnghiêm quy định về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của đội ngũ cánbộ, công chức, viên chức. Thiết lập cơ chế giám sát và kiểm soát quyền lực hiệuquả; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy vaitrò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân. Pháthuy vai trò và trách nhiệm của cơ quan thông tin truyền thông trong phòng, chốngtham nhũng, lãng phí. Có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người phát hiện, tố cáo thamnhũng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điềutra, truy tố, xét xử và xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng,lãng phí.

Thứ tám, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo đảmquyền tự do, dân chủ của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ chín, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm độc lập, chủquyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và môitrường hoà bình để phát triển đất nước.

Thứ mười, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhậpquốc tế, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.


Lê Anh

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bổ sung Cụm công nghiệp Bình An, huyện Tuy Phước vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh (10/09/2020)

» Bình Định hạn chế việc phát triển nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và lò nung Tuynen (21/09/2017)

» Tăng cường quản lý sản xuất, sử dụng gạch không nung trên địa bàn (16/08/2017)

» Chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (22/06/2017)

» Chính sách ưu đãi mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao (22/06/2017)

» Dự án phát triển các dự án điện mặt trời được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế và đất đai. (21/06/2017)

» Điểm mới trong quy định nộp lệ phí môn bài 2017 và phương pháp tính thuế, kỳ kê khai thuế GTGT đối với các doanh nghiệp (03/01/2017)

» Miễn tiền sử dụng đất dự án nhà ở xã hội không dùng vốn ngân sách (01/11/2016)

» Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (04/10/2016)

» Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC có hiệu lực từ tháng 10/2016 (02/10/2016)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 184

 

Số lượt truy cập: 23878
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này