Menu Close Menu
Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế

 

25/05/2016

 

Ngày 16/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị Quyết số: 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Mục tiêu Nghị quyết đặt ra là đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.

 

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, điều hành, tổchức thực hiện có hiệu quả những mục tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ và giải phápsau :

Nhà nước bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanhcủa người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyềntự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Đồng thời, thựchiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạothuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển để xây dựng, banhành và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

Nhà nước bảo đảm sự ổn định, nhất quán, dễ dự báo của chính sách; ổn địnhkinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thuận lợi, an toàn vàthân thiện. Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, khôngphân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lựcnhư: vốn, tài nguyên, đất đai... và đầu tư kinh doanh. Nhà nước có chính sách đặcthù để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng caonăng lực cạnh tranh.

Các cơ quan quản lý nhà nước khi ban hành và thực thi chính sách phải bảođảm xác định rõ mỗi nhiệm vụ có một đầu mối và người chịu trách nhiệm. Các quyđịnh về Điều kiện kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, có lộ trìnhphù hợp để sớm bỏ các loại giấy phép con, phí, phụ phí bất hợp lý. Nâng cao hiệuquả quản lý nhà nước theo hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểmgắn với Điều kiện, quy định cụ thể và thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trườngkinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướngđến năm 2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 66/TB-VPCPngày 27 tháng 4 năm 2016 về tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp vàLuật Đầu tư.

Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạoĐiều kiện cho doanh nghiệp giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước qua môi trườngmạng; mở một chuyên Mục về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên trang thông tinđiện tử. Công khai quy trình, thủ tục, Điều kiện kinh doanh (nếu có), kết quảgiải quyết kiến nghị, khiếu nại của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử củacơ quan, đơn vị mình.

Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn2016 – 2020 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức để bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụtheo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổchức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp,báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệptrên địa bàn. Đồng thời, thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trựctuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố để tiếp nhận phản ánh vàhướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả việc thựchiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chínhphủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơquan hành chính nhà nước ở địa phương. Rà soát, thống nhất đầu mối tiếp nhận vàxử lý hồ sơ; hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp theonguyên tắc khi cần yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì thông báo một lần bằngvăn bản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về toàn bộ các nội dung cần phải sửa đổi,bổ sung đối với mỗi bộ hồ sơ. Thông báo phải nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung vàlý do của việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

- Quán triệt cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính;chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợdoanh nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cườngthanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ,gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệmvề các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.

Đồng bộ giữa cải cáchhành chính với xây dựng Chính phủ điện tử.

Chính phủ yêu cầu Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, cơ quan liên quan đưa nội dung: “Đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, Điềuhành cải cách hành chính, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cáchhành chính với xây dựng Chính phủ điện tử và kiểm soát thủ tục hành chính, dướisự lãnh đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ” vào Nghị định thay thế Nghị địnhsố 74/2012/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tư pháp tổng hợp tình hình ban hành, thực hiện thủ tục hành chính tạicác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hànhchính báo cáo Chính phủ định kỳ hàng quý.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện cácnhiệm vụ sau: Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đểbáo cáo Chính phủ sửa đổi theo hướng phân định rõ chức năng quản lý nhà nước,không bỏ sót hoặc chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Trình Chính phủ Đề án vềthành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhànước. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nướcvề kinh tế hợp tác và hợp tác xã trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khaithực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020 và Kế hoạch cải cách hành chính, giai đoạn 2016 - 2020. Xây dựng cơ chếđánh giá và chế tài xử lý cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hànhchính ở tất cả các cơ quan nhà nước từ cấp phường, xã trở lên.

Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợdoanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan thựchiện các nhiệm vụ sau: Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả củacác chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách hỗ trợ doanh nghiệpkhởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; đề xuất biện pháp đẩy mạnh việc thựchiện hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,cùng với Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia và các quỹ của khu vực tư nhân nhằmtăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp đổimới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao. Đồng thời, nghiên cứu việc thànhlập, tổ chức và vận hành các mô hình vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợdoanh nghiệp, chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo hìnhthức đối tác công tư với sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cánhân trong và ngoài nước; xây dựng cơ chế tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khíchhộ kinh doanh cá thể chuyển đổi và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng Đề án hỗ trợ sinhviên khởi nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ vào quý I năm 2017; chỉ đạo các cơ sởgiáo dục đại học chú trọng đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình đào tạo.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơquan liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung cácchính sách đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đềxuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đấtđai và sử dụng có hiệu quả đất đai nông nghiệp.

Nghiên cứu, đề xuất giảm50% thuế thu nhập cá nhân trong một số lĩnh vực

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan kiệntoàn Hội đồng Khuyến khích Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng Thủ tướngChính phủ làm Chủ tịch hội đồng, có sự tham gia của các Bộ, ngành, đại diện cộngđồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện vai trò điều phối,giám sát thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừatrên phạm vi toàn quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên xây dựng báo cáotrình Chính phủ để trình Quốc hội nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanhnghiệp ngay trong năm 2016; xử lý nợ chậm nộp cho doanh nghiệp gặp khó khănkhách quan; nghiên cứu, đề xuất giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chodoanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu, đề xuất để thực hiện bù trừ thu nhập từ hoạtđộng chuyển nhượng bất động sản với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh(bù trừ hai chiều), giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lao động trong một sốlĩnh vực: Công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệcao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản…

Bên cạnh đó, rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về các loại thuế, quản lýthuế, hải quan theo hướng liên thông giữa các Bộ, cơ quan liên quan để giảm thủtục, thời gian và chi phí thực hiện; nghiên cứu xây dựng lộ trình bỏ hình thứcthuế khoán chuyển sang thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối vớidoanh nghiệp và khoản thu nhập cá nhân do doanh nghiệp trả cho người lao độngvà đối với hộ kinh doanh có quy mô lớn theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đồngthời, thực hiện đúng quy định của Luật Doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh lớn,đủ điều kiện là doanh nghiệp phải thực hiện kê khai nộp thuế theo quy định củapháp luật.

Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tái cấu trúc thị trườngchứng khoán, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán;nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cơ chế đẩy mạnh thu hút đầu tư gián tiếp nướcngoài, phát triển các nhà đầu tư tổ chức như: các quỹ đầu tư, quỹ hưu trí… triểnkhai thị trường chứng khoán phái sinh từ năm 2017; hợp nhất hai Sở giao dịch chứngkhoán; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hoàn thiện và mở rộng thịtrường trái phiếu Chính phủ, thúc đẩy cổ phần hóa, gắn kết với việc niêm yết,giao dịch trên thị trường chứng khoán; đẩy mạnh triển khai các mô hình quỹtương hỗ, trình Chính phủ trong quý III năm 2016.

Đơn giản hóa và giảm bớtcác thủ tục về đất đai

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triểnkhai và thực hiện nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các quy định hiện hànhvề chính sách cấp phép xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, cạnh tranh, côngnghiệp hỗ trợ theo hướng tạo thuận lợi, giảm chi phí cho doanh nghiệp theo đúngcác cam kết quốc tế; xây dựng Đề án tổ chức lại thị trường trong nước và thịtrường biên mậu, đẩy mạnh Chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng ViệtNam”, trình Chính phủ trong quý III năm 2016.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư pháttriển cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ởvùng nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến công.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liênquan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định hiện hành về đất đai theo hướng chophép các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp và doanh nghiệp thứ cấp được phépthế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng và huy động vốn dài hạn, trìnhChính phủ trong quý III năm 2016.

Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sảnxuất trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cho phép áp dụng thời hạnthanh toán tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệpnhỏ và vừa; sửa đổi các quy định về đấu giá đất thống nhất với quy định lựa chọnnhà đầu tư theo Luật Đấu thầu; sửa đổi thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác độngmôi trường phù hợp với quy định của Luật Đầu tư, trình Chính phủ trong quý IIInăm 2016; rà soát sửa đổi các quy định nhằm đơn giản hóa và giảm bớt các thủ tụcvề đất đai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016.

Tạo điều kiện thuận lợiđể thương mại hóa sản phẩm của doanh nghiệp

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quanrà soát, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy trìnhđánh giá sự phù hợp, hợp chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để thương mại hóa sảnphẩm của doanh nghiệp. Rà soát, đơn giản hoá quy trình, thủ tục xác lập quyền sởhữu trí tuệ; nâng cao hiệu quả thực thi và đẩy mạnh việc tạo lập, khai thác, quảntrị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệptiếp cận, khai thác, sử dụng hiệu quả các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.Tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm.

Đề xuất các biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệuquả nguồn vốn từ Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia và các chương trình hỗ trợ kháccủa Nhà nước để thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan sửa đổi cácquy định về cấp phép xây dựng để giảm thời gian cấp phép theo tinh thần Nghịquyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ,giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranhquốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; tiếp tục phân cấp, ủyquyền mạnh hơn trong việc thẩm định thiết kế, dự toán; sửa đổi, bổ sung hệ thốngtiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng cơ bản, định mức, đơn giá phù hợp với thị trường;nghiên cứu bổ sung cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội,nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát sửa đổi,bổ sung các quy định về giao dịch bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi chodoanh nghiệp thế chấp tài sản làm cơ sở tiếp cận nguồn vốn; nâng cao chất lượngcông tác góp ý, thẩm định và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảmviệc ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chínhđúng thẩm quyền, thực sự cần thiết, hợp lý, minh bạch và khả thi. 

Đổi mới quy trình chovay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liênquan điều hành chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, chặt chẽ, duy trìmặt bằng lãi suất thị trường ở mức hợp lý, đồng thời bảo đảm mụctiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tạo môitrường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện một số giảipháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếpcận vốn tín dụng. Cụ thể, rà soát, đổi mới quy trình cho vay theo hướngđơn giản hóa thủ tục vay vốn, giảm bớt phiền hà cho khách hàng, bảo đảm an toànvốn vay và phù hợp với quy định của pháp luật; nâng cao năng lực thẩm định đểrút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếpcận vốn tín dụng; nghiên cứu, xây dựng các chương trình vay vốn vớilãi suất hợp lý, khuyến khích đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụngân hàng để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố tiếp tụctriển khai có hiệu quả chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng vàchương trình bình ổn giá trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn chodoanh nghiệp. Thực hiện đồng bộ lộ trình hạn chế tín dụng ngoại tệ đi đôi vớiphát triển thị trường mua bán ngoại tệ đáp ứng nhu cầu thanh toán ngoại tệ chongười dân và doanh nghiệp. Xem xét đáp ứng nhu cầu tín dụng ngoại tệ đối với mộtsố ngành hàng, lĩnh vực theo hướng không làm tăng chi phí của doanh nghiệp.

Rà soát các quy hoạchphát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc các cơquan trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định về đất đai, xây dựng, môi trường,đăng ký kinh doanh, đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan tạo thuận lợi chodoanh nghiệp.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan rà soát các quy hoạchphát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ chophù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp.

Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụmliên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầutư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế; đẩy mạnh sắp xếp, cổphần hóa doanh nghiệp nhà nước; bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà Nhà nướckhông cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quảtheo cơ chế thị trường, tạo cơ hội cho doanh nghiệp khu vực tư nhân phát triển;hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển; đẩy mạnhcác hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịchvụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường…

Giảm chi phí kinh doanhcho doanh nghiệp

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan rà soát các quy địnhpháp luật về đất đai theo hướng điều chỉnh giảm tiền thuê đất, chi phí chuyển đổimục đích sử dụng đất và các chi phí khác của doanh nghiệp; rà soát, điều chỉnhmức phí đường bộ, phí BOT; đánh giá và đề xuất mức điều chỉnh hợp lý để giúpdoanh nghiệp giảm chi phí, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét sửa đổi,bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, bảo đảm công khai minh bạch vềgiá và phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển bằng đường biển. Thực hiện các giảipháp kiểm soát hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế việc thu của các hãng tàu.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơquan rà soát, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với năng suất lao động,tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nhu cầu sống tốithiểu của người lao động; rà soát, đề xuất chế độ bảo hiểm xã hội hợp lý, hàihòa lợi ích của người lao động, doanh nghiệp và xã hội để doanh nghiệp thích ứngvà sử dụng lao động phù hợp.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, đềxuất sửa đổi quy định về trình tự, thủ tục, điều kiện để kinh doanh dịch vụphòng cháy chữa cháy theo hướng đơn giản hóa, bảo đảm minh bạch, đáp ứng đủ điềukiện theo yêu cầu chuyên môn; đồng thời loại bỏ những quy định, điều kiện hạnchế cạnh tranh, tạo điều kiện để mọi doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụtrong lĩnh vực này.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức điều tra, thống kê, tổnghợp các chi phí chính thức, chi phí không chính thức đối với doanh nghiệp, sosánh với các doanh nghiệp trong khu vực, quốc tế và đề xuất giải pháp giảm chiphí cho doanh nghiệp.

Không hình sự hoá quanhệ kinh tế, dân sự

Chính phủ yêu cầu thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Kiểm toánNhà nước và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, ban hành hoặc đề xuất cấpcó thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, đặc biệt làthanh tra chuyên ngành, kiểm tra và kiểm toán theo hướng lồng ghép, phối hợp vàkế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan. Công khai trước kế hoạch thanh tra,kiểm tra và kiểm toán doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo; không thanhtra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật, đặc biệt làtrong lĩnh vực về quản lý thuế.

Bộ Công an rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về an ninh, an toàn xã hội,tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động theo những quyền kinh doanh đã đượcpháp luật quy định; xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, buôn lậu,trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm pháp luậtvề môi trường… để bảo đảm sự bình đẳng và quyền lợi của các doanh nghiệp chânchính; không hình sự hoá quan hệ kinh tế, dân sự. Tạo môi trường lành mạnh, antoàn để doanh nghiệp kinh doanh theo đúng pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liênquan rà soát, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động đúng quy định,phản ánh đúng tình hình; phát huy vai trò hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thôngtin, xây dựng và quảng bá thương hiệu, tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúngpháp luật và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thống kê, tổnghợp các tin, bài báo chí phát hiện các hành vi tiêu cực, cản trở hoạt động củadoanh nghiệp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và công khai trên Cổngthông tin điện tử của Bộ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiệnthanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kếthợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểmtra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm phápluật rõ ràng; chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp quận, huyệnkhông hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

Thiện Anh

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Tỉnh Bình Định công bố đường dây nóng hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho các doanh nghiệp (12/06/2023)

» Nghị quyết về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam (26/12/2022)

» Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập (17/10/2022)

» Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định (22/09/2022)

» Thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022 trên địa bàn tỉnh (22/09/2022)

» Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (23/02/2022)

» UBND tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách của tỉnh (11/01/2022)

» Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (11/01/2022)

» Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản (12/10/2021)

» Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (06/10/2021)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ

» Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị và du lịch An Quang, huyện Phù Cát

» Thông báo Về việc mời đăng ký thực hiện dự án tại Khu thiết chế Công đoàn - Khu CC-09 thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 181

 

Số lượt truy cập: 8832
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (02563) 818888, 818889
Fax: (02563) 818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này