Menu Close Menu
Quy định mới về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

19/01/2016

 

Ngày 31/12/2015, Chính phủ đã ban hànhNghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định mới về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, cụthể:

 

Quyđịnh áp dụng cho các đối tượng:

- Tổchức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quyđịnh của pháp luật Việt Nam; gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãvà các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh và các cá nhân cóquốc tịch Việt Nam thuộc đối tượng được tham gia chương trình thưởng cổ phiếuphát hành ở nước ngoài.

- Cáccơ quan quản lý Nhà nước tham gia quản lý hoạt động đầu tư gián tiếp ra nướcngoài theo quy định tại Nghị định này.

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt độngđầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

- Tổchức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (thuộc đối tượng quy định tại khoản 1Điều 23 Luật Đầu tư năm 2014) không được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nướcngoài theo quy định tại Nghị định này.

Mởtài khoản để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và nhận ủy thác đầu tưgián tiếp ra nước ngoài

1. Mở tàikhoản ngoại tệ để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

- Tổ chức tựdoanh phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoạitệ tại 01 (một) ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phépcung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chiliên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (không ápdụng đối với tổ chức tự doanh là công ty đầu tư chứngkhoán và quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện đầu tư gián tiếp ra nướcngoài thông qua công ty quản lý quỹ).

- Trườnghợp tổ chức tự doanh là quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tưchứng khoán thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua công tyquản lý quỹ thì công ty quản lý quỹ phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầutư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng thươngmại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối tạiViệt Nam tách biệt cho từng quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầutư chứng khoán để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đếnhoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán,công ty đầu tư chứng khoán.

2. Mở tàikhoản ngoại tệ để nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

- Tổ chứcnhận ủy thác phải mở 01 (một) tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ranước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàngnước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam để thực hiện cácgiao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếpra nước ngoài.

- Tổ chứcnhận ủy thác phải quản lý tách biệt số tiền nhận ủy thác đầu tư của từng nhàđầu tư, quản lý tách biệt số tiền nhận ủy thác đầu tư của nhà đầu tư với sốtiền tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

3. Mở tàikhoản ngoại tệ tại nước ngoài:

- Tổ chức tựdoanh, tổ chức nhận ủy thác được mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài để thựchiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ở nướcngoài theo quy định của nước sở tại.

- Tổ chức tựdoanh, tổ chức nhận ủy thác chỉ được mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài theoquy định tại điểm a khoản 3 Điều này sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngànhcấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, văn bảnchấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng kýhoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và sau khi được Ngân hàngNhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủythác.

Điều kiện để chấp thuận cho phép tự doanh đầu tư giántiếp ra nước ngoài, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

- Để được tựdoanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức tự doanh phải được cơ quan cóthẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài(không áp dụng đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhànước, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán);

-Để được tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài,  tổ chức kinh tếphải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Cólãi trong 05 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứngnhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báocáo tài chính đã được kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quyđịnh của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi các tổchức kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp thuận và công bố theo quyđịnh về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

2. Thực hiệnđầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế đối với ngân sáchNhà nước;

3. Có quytrình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi roliên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

4. Tuân thủquy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về vốn, các chỉ tiêu an toàn tàichính, giới hạn đầu tư của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanhnghiệp kinh doanh bảo hiểm;

5. Có cơ sởvật chất, kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ranước ngoài theo quy định của pháp luật;

6. Tuân thủcác quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (đối với tổ chứckinh tế có sở hữu vốn nhà nước).

Tổ chức được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nướcngoài

Theo Nghị định, 6 tổ chức được phép tự doanh đầu tưgián tiếp ra nước ngoài gồm: Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ; Quỹ đầutư chứng khoán thông qua công ty quản lý quỹ (quỹ đầu tư chứng khoán), Công tyđầu tư chứng khoán, Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Ngân hàng thương mại,Công ty tài chính tổng hợp, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Điều kiện cấp Giấychứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với ngân hàng thươngmại, công ty tài chính tổng hợp phải đáp ứng điều kiện sau:

1. Được phéphoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế;

2. Có lãitrong 05 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăngký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã đượckiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tàichính. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi các tổ chức kiểmtoán độc lập không nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán khôngđược kiểm toán đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngânhàng Nhà nước Việt Nam công bố;

3. Thực hiệnđầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế với ngân sách nhànước;

4. Có quytrình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi roliên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

5. Có cơ sởvật chất, kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ranước ngoài theo quy định của pháp luật;

6.Tuân thủquy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giới hạn, tỷ lệ bảođảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;

7. Tuân thủcác quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (đối với ngânhàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp có sở hữu vốn nhà nước);

8.Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đầu tư gián tiếp ranước ngoài theo quy định của Chính phủ.

 

ThiệnAnh

 

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định (22/09/2022)

» Thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022 trên địa bàn tỉnh (22/09/2022)

» Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (23/02/2022)

» UBND tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách của tỉnh (11/01/2022)

» Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (11/01/2022)

» Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản (12/10/2021)

» Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (06/10/2021)

» Chính thức đề xuất sửa Luật Đầu tư, tháo gỡ ách tắc lớn trên thị trường bất động sản (21/09/2021)

» Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (19/08/2021)

» Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 5 năm 2021-2025 (11/08/2021)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 177

 

Số lượt truy cập: 5488
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (02563) 818888, 818889
Fax: (02563) 818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này