Menu Close Menu
Quy định mới về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

 

19/01/2016

 

Ngày 31/12/2015, Chính phủ đã ban hànhNghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định mới về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, cụthể:

 

Quyđịnh áp dụng cho các đối tượng:

- Tổchức kinh tế được thành lập và hoạt động theo quyđịnh của pháp luật Việt Nam; gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xãvà các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh và các cá nhân cóquốc tịch Việt Nam thuộc đối tượng được tham gia chương trình thưởng cổ phiếuphát hành ở nước ngoài.

- Cáccơ quan quản lý Nhà nước tham gia quản lý hoạt động đầu tư gián tiếp ra nướcngoài theo quy định tại Nghị định này.

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt độngđầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

- Tổchức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (thuộc đối tượng quy định tại khoản 1Điều 23 Luật Đầu tư năm 2014) không được thực hiện đầu tư gián tiếp ra nướcngoài theo quy định tại Nghị định này.

Mởtài khoản để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và nhận ủy thác đầu tưgián tiếp ra nước ngoài

1. Mở tàikhoản ngoại tệ để tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

- Tổ chức tựdoanh phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoạitệ tại 01 (một) ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phépcung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch thu, chiliên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (không ápdụng đối với tổ chức tự doanh là công ty đầu tư chứngkhoán và quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện đầu tư gián tiếp ra nướcngoài thông qua công ty quản lý quỹ).

- Trườnghợp tổ chức tự doanh là quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tưchứng khoán thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài thông qua công tyquản lý quỹ thì công ty quản lý quỹ phải mở 01 (một) tài khoản vốn đầutư gián tiếp ra nước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng thươngmại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối tạiViệt Nam tách biệt cho từng quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầutư chứng khoán để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đếnhoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán,công ty đầu tư chứng khoán.

2. Mở tàikhoản ngoại tệ để nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài:

- Tổ chứcnhận ủy thác phải mở 01 (một) tài khoản vốn nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ranước ngoài bằng ngoại tệ tại 01 (một) ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàngnước ngoài được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam để thực hiện cácgiao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếpra nước ngoài.

- Tổ chứcnhận ủy thác phải quản lý tách biệt số tiền nhận ủy thác đầu tư của từng nhàđầu tư, quản lý tách biệt số tiền nhận ủy thác đầu tư của nhà đầu tư với sốtiền tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

3. Mở tàikhoản ngoại tệ tại nước ngoài:

- Tổ chức tựdoanh, tổ chức nhận ủy thác được mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài để thựchiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ở nướcngoài theo quy định của nước sở tại.

- Tổ chức tựdoanh, tổ chức nhận ủy thác chỉ được mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài theoquy định tại điểm a khoản 3 Điều này sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngànhcấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, văn bảnchấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng kýhoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và sau khi được Ngân hàngNhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký hạn mức tự doanh, hạn mức nhận ủythác.

Điều kiện để chấp thuận cho phép tự doanh đầu tư giántiếp ra nước ngoài, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

- Để được tựdoanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, tổ chức tự doanh phải được cơ quan cóthẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài(không áp dụng đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhànước, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán);

-Để được tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài,  tổ chức kinh tếphải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Cólãi trong 05 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứngnhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báocáo tài chính đã được kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quyđịnh của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi các tổchức kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp thuận và công bố theo quyđịnh về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

2. Thực hiệnđầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế đối với ngân sáchNhà nước;

3. Có quytrình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi roliên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

4. Tuân thủquy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về vốn, các chỉ tiêu an toàn tàichính, giới hạn đầu tư của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanhnghiệp kinh doanh bảo hiểm;

5. Có cơ sởvật chất, kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ranước ngoài theo quy định của pháp luật;

6. Tuân thủcác quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (đối với tổ chứckinh tế có sở hữu vốn nhà nước).

Tổ chức được phép tự doanh đầu tư gián tiếp ra nướcngoài

Theo Nghị định, 6 tổ chức được phép tự doanh đầu tưgián tiếp ra nước ngoài gồm: Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ; Quỹ đầutư chứng khoán thông qua công ty quản lý quỹ (quỹ đầu tư chứng khoán), Công tyđầu tư chứng khoán, Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, Ngân hàng thương mại,Công ty tài chính tổng hợp, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Điều kiện cấp Giấychứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với ngân hàng thươngmại, công ty tài chính tổng hợp phải đáp ứng điều kiện sau:

1. Được phéphoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế;

2. Có lãitrong 05 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăngký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã đượckiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tàichính. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi các tổ chức kiểmtoán độc lập không nằm trong danh sách các tổ chức kiểm toán khôngđược kiểm toán đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngânhàng Nhà nước Việt Nam công bố;

3. Thực hiệnđầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế với ngân sách nhànước;

4. Có quytrình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi roliên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

5. Có cơ sởvật chất, kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ranước ngoài theo quy định của pháp luật;

6.Tuân thủquy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giới hạn, tỷ lệ bảođảm an toàn trong hoạt động ngân hàng;

7. Tuân thủcác quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (đối với ngânhàng thương mại, công ty tài chính tổng hợp có sở hữu vốn nhà nước);

8.Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện đầu tư gián tiếp ranước ngoài theo quy định của Chính phủ.

 

ThiệnAnh

 

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Bổ sung Cụm công nghiệp Bình An, huyện Tuy Phước vào Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh (10/09/2020)

» Bình Định hạn chế việc phát triển nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và lò nung Tuynen (21/09/2017)

» Tăng cường quản lý sản xuất, sử dụng gạch không nung trên địa bàn (16/08/2017)

» Chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (22/06/2017)

» Chính sách ưu đãi mới về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế khu công nghệ cao (22/06/2017)

» Dự án phát triển các dự án điện mặt trời được ưu đãi về vốn đầu tư, thuế và đất đai. (21/06/2017)

» Điểm mới trong quy định nộp lệ phí môn bài 2017 và phương pháp tính thuế, kỳ kê khai thuế GTGT đối với các doanh nghiệp (03/01/2017)

» Miễn tiền sử dụng đất dự án nhà ở xã hội không dùng vốn ngân sách (01/11/2016)

» Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (04/10/2016)

» Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu EPC có hiệu lực từ tháng 10/2016 (02/10/2016)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 183

 

Số lượt truy cập: 24231
Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (056) 3818888, 3818889
Fax: (056) 3818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này