Menu Close Menu
Giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

 

27/03/2014

 

Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao nănglực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày18/3/2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 

Theo Nghị quyếtcác Bộ, cơ quan và địa phương cần tập trung thực hiện có hiệuquả 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ  cấu nền kinh tế,chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnhviệc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướngxã hội chủ nghĩa, trọng tâm là xây dựng, sửa đổi,bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách tạomôi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanhnghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh. Chú  trọng cáccơ chế, chính sách về quyền sở  hữu tài sản, bảo vệ quyềnsở hữu trí  tuệ, bảo vệ nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợicủa cổ đông thiểu số, các quy định về  phá sản, giải thể, cạnhtranh…. Xây dựng cơ  chế vận hành đồng bộ, thông suốt cácthị trường hàng hóa, lao động, chứng khoán, bất động sản, khoa họccông nghệ và các loại thị trường khác, bảo đảm phânbổ và sử dụng hiệu quả  các nguồn lực cho phát triển.

Đồng thời, pháttriển kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệthống giao thông và hạ tầng đô thị lớn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiệnđại hóa và hội nhập quốc tế. Có cơ chế, chính sách ưu đãi hơn để huy động cácnguồn lực ngoài nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh ứng dụngcông nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực như là một phương thức phát triểnmới, đổi mới quy trình quản lý, sản xuất và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnhtranh quốc gia.

Thực hiện đồngbộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhấtlà  đào tạo đại học và dạy nghề. Phát triển nhanh nguồn nhânlực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; kỹ năng quản lý đápứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcvà đào tạo theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, hội nhập quốc tế vớilộ trình phù  hợp; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý,tài chính, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và  dạy nghề đáp ứngyêu cầu phát triển kinh tế  - xã hội, thị trường lao động, nângcao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tiếp tục hoàn thiệncơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chonghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và đào tạo nguồn nhânlực. Tăng cường quản lý bảo hộ sở hữu trí  tuệ.Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Trong giai đoạn2014 - 2015 tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cáchthủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thựchiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo  đảm côngkhai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chínhnhà nước. Phấn đấu đến hết năm 2015 đạt mức trung bình của  nhómnước ASEAN-6, trong đó một số tiêu chí cụ thể là: Đơn giản thủ tục và rútngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn tối đa là 6 ngày; cải thiện cáckhâu liên quan khác nhằm rút ngắn thời gian từ đăng ký đến bắt đầu kinh doanhcủa doanh nghiệp; cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế và rút ngắnthời gian các doanh nghiệp phải tiêu tốn để hoàn thành thủ tục nộp thuế đạt mứctrung bình của nhóm nước ASEAN-6 (là 171 giờ/năm); Tạo thuận lợi, đảm bảo bìnhđẳng, công khai, minh bạch trong tiếp cận tín dụng theo cơ chế thị trường giữacác doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế…

Giải pháp cải thiệnmôi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Nghị quyết yêucầu các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giaorà soát thủ  tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chínhcó liên quan đến các chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh đểsửa đổi hoặc kiến nghị  sửa đổi gửi Bộ Tư pháp, Vănphòng Chính phủ tổng hợp, theo dõi và báo cáo Chính phủ. 

Bên cạnh đó, côngkhai minh bạch trên Internet về thủ tục hành chính và niêm yếtcông khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giảiquyết thủ tục hành chính. Chủ động, bố  trí, sắp xếp cánbộ có năng lực, có trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩnbị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chínhbảo  đảm đúng tiến độ theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp,thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ  tục hành chính trong triển khaidự án đầu tư  tại các cấp chính quyền địa phương; phát hiệnvà  xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có  hành vi nhũngnhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành côngvụ. 

Đẩy mạnh đổi mớicông nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệthống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo từng ngành và trong toàn bộ nền kinhtế. Ưu tiên hàng đầu nhiệm vụ thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thôngtin trong lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong từng ngành, lĩnh vực,tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranhquốc gia. Phát triển mạnh công nghiệp công nghệ thông tin, thúc đẩy ngành côngnghiệp phần mềm. Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hiệu lực, hiệu quả quảnlý hệ thống hạ tầng thông tin, nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo,điều hành; đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩyphát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, anninh thông tin, chủ quyền quốc gia về không gian mạng.

Đồng thời, cần cócơ chế, chính sách khuyến khích và chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp trong lĩnhvực thuộc mọi thành phần kinh tế đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệthông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng, đăng ký thương hiệu sảnphẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấucác tổ chức tín dụng và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hoá theo đềán đã được phê duyệt.

Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phươngrà  soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để cải thiện môi trườngkinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tập trung hoàn thiệnLuật đầu tư (sửa  đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).Hoàn thiện các quy định chi tiết, thực hiện có hiệu quả  Luậtphá sản. Rà soát các quy định liên quan đến hoạt động đầutư có gắn với sử dụng đất và xây dựng, tổng hợp những bấtcập, vướng mắc để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ  thốngpháp luật đầu tư.

Đồng thời, thựchiện các giải pháp cần thiết nhằm tăng cường hiệu lực bảo vệ quyền và lợi íchcủa nhà đầu tư; Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục khởi sự kinh doanh; đơn giảnhóa và giảm chi phí thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, bổ sung đăng ký kinhdoanh. Rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp xuống còn 6 ngày; Rà soát, bổsung, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tintrong các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpthuộc mọi thành phần kinh tế.

Phòng Thương mại vàCông nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề tiếnhành khảo sát, nghiên cứu độc lập đánh giá định kỳ về chất lượng thực hiện thủtục hành chính, đưa ra khuyến nghị với Chính phủ; Tích cực tham gia, phối hợpchặt chẽ với cộng đồng các nhà đầu tư nhằm nắm bắt những khó khăn, vướng mắctrong thực hiện thủ tục hành chính; Tổ chức thu thập ý kiến của các doanhnghiệp về phản biện chính sách của các Bộ, ngành và địa phương, báo cáo về Hộiđồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (qua Vănphòng Phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Văn phòng Chính phủ đểtổng hợp báo cáo.

Nghị quyết yêucầu các Bộ như Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ,Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư  pháp, Bộ Côngthương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vậntải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông…chủtrì, xây dựng và phối hợp với các cơ quan, địa phương trong việc thực hiệnnhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lựccạnh tranh quốc gia.

Về tổ chức thựchiện, các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trươngxây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động cụ thể về cảithiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng Bộ, cơ quanvà địa phương. Đến hết 30 tháng 4 năm 2014 báo cáo Hội đồng quốc gia về Pháttriển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh để trình Thủ tướng Chính phủ banhành Chương trình hành động của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh.

Định kỳ 6 tháng và01 năm tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình triển khai và thực hiện Chươngtrình hành động, Chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ, cơ quan và địaphương gửi Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnhtranh (qua Văn phòng Phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Văn phòngChính phủ phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước 31 tháng 12 hàng năm,báo cáo và đánh giá về năng lực cạnh tranh của Bộ, cơ quan và địa phương gửiHội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (quaVăn phòng Phát triển bền vững, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Văn phòng Chính phủphủ để tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về năng lực cạnh tranh của Việt Nam,báo cáo Chính phủ./.

NT (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Print

 

CÁC TIN KHÁC:

 

» Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định (22/09/2022)

» Thực hiện việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2022 trên địa bàn tỉnh (22/09/2022)

» Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (23/02/2022)

» UBND tỉnh ban hành quy định về việc thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế, chính sách của tỉnh (11/01/2022)

» Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (11/01/2022)

» Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản (12/10/2021)

» Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (06/10/2021)

» Chính thức đề xuất sửa Luật Đầu tư, tháo gỡ ách tắc lớn trên thị trường bất động sản (21/09/2021)

» Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (19/08/2021)

» Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định 5 năm 2021-2025 (11/08/2021)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn (lần 2)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Lần 2)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (lần 2) - Dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất - Dự án Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» Thông báo Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát (Sửa đổi)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư trung tâm xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ phía Nam đường Đô Đốc Bảo, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị - Trung tâm thương mại dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây

» Thông báo - Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Trung tâm đào tạo và cung ứng nhân lực vận tải Phù Cát

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 05)

» Thông báo về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu kho bãi, dịch vụ, logistics (KB-DV 04)

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu A3 (Eco-Lagoon) - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Chợ truyền thống và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu đô thị Bình Chương Nam, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO Về việc mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ Đông Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT (LẦN 2) Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO - V/v mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Nhơn Bình

» Thông báo đính chính Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu đô thị Trà Quang Nam, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu vui chơi Phú Hậu - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Báo cáo tình hình triển khai đầu tư các dự án thực hiện theo nội dung giám sát đầu tư 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Khu du lịch Eo Vượt 1, Khu kinh tế Nhơn Hội

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT Dự án Khu du lịch Eo Vượt 2, Khu kinh tế Nhơn Hội

» Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng - Dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong

» THÔNG BÁO - Kết quả thi vòng 2 và tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO Danh sách thí sinh dự tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 theo số báo danh (vòng 2)

» Thông báo triệu tập thí sinh dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» THÔNG BÁO MỜI QUAN TÂM DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT - Dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của Dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Du lịch Nhơn Hội

» Thông báo Kết quả thi vòng 1 Kỳ thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo - Triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020 (Vòng 1)

» Thông báo - Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư số 2 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh (dự án 1)

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy Phước

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Điểm du lịch số 2A, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

» Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2020

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt

» Thông báo mời thầu - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và dân cư khu vực suối nước nóng Hội Vân

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức

» Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 3 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời quan tâm - Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Long Vân 4 tại phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

» Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá sơ bộ năng lực kinh nghiệm đối với 02 dự án Khu đô thị NĐT 1 và Khu đô thị NĐT 2 Tây đường quốc lộ 19 (mới) tại Phân khu NĐT 1, NĐT 2 phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 1 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Khu đô thị NĐT 2 tây đường Quốc lộ 19 (mới).

» Mời gọi đầu tư dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

» Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu phức hợp cao tầng nhà ở chung cư và dịch vụ thương mại tại khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Biểu mẫu giám sát đầu tư 2019

» Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Tổ chức đấu giá dự án tại khu đất tái định cư Đê Đông, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư lập dự án tại khu đất thuộc Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 72B đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 01 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn - lần 2

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất C1, khu dân cư Đông đường Điện Biên Phủ, TP. Quy Nhơn (lần 2)

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất thương mại, dịch vụ thuộc Khu tái định cư Đê Đông, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu tại khu đất thuộc Khu đô thị mới Long Vân – Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn

» Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo Tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục (diện tích đất 3.450 m2) thuộc Khu dân cư B, đảo 1, Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất quy hoạch giáo dục thuộc Khu dân cư B, Đảo 1 Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

» Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án

» Nhu cầu tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2017

» Mời gọi đầu tư 06 công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

» Thông báo tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Quy Nhơn

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2017

» Thực hiện thủ tục hỗ trợ đầu tư theo nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2016 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2015 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2014 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2013 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

» Danh mục dự án mời gọi đầu tư 2012 - Lĩnh vực Bất động sản, Dịch vụ, Thương mại và Du lịch

Đang online: 177

 

Số lượt truy cập: 5492
 Top
Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định
Giấy phép số 02/GPTTĐT-STTTT ngày 31/8/2017 của Sở TT&TT Bình Định
Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm
Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: (02563) 818888, 818889
Fax: (02563) 818887
Email: ipcbinhdinh@gmail.com
Ghi rõ nguồn: www.binhdinhinvest.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ website này