Năm 2009 giải ngân 392,3 tỷ đồng vốn ODA
29/01/2010

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 20 dự án ODA đang được triển khai thực hiện, trong đó 7 dự án do tỉnh làm chủ dự án và 13 dự án do các Bộ, ngành Trung ương quản lý.

Năm 2009, tổng số tiền giải ngân thực tế của các dự án ODA là 392,3 tỷ đồng (tương đương 21 triệu USD)

 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 20 dự án ODA đang được triển khai thực hiện, trong đó 7 dự án do tỉnh làm chủ dự án và 13 dự án do các Bộ, ngành Trung ương quản lý.

Năm 2009, tổng số tiền giải ngân thực tế của các dự án ODA là 392,3 tỷ đồng (tương đương 21 triệu USD), trong đó vốn ODA là 333,2 tỷ đồng, vốn đối ứng 59,1 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt xấp xỉ  70% so với kế hoạch năm. Riêng đối với các dự án do tỉnh làm chủ dự án có tổng số tiền giải ngân là 187,7 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 74% so với kế hoạch.

Như vậy, tình hình giải ngân vốn ODA trên địa bàn tỉnh tương đối khá, có 5 dự án đạt tỷ lệ giải ngân từ 100%-197%, nhưng vẫn còn một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp như: dự án Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống đất đai (VLAP) đạt 15%,  dự án Nâng cấp cải tạo mạng lưới giao thông nông thôn khu vực Miền Trung, giai đoạn 3 (ADB5) đạt 36%. Các nguyên nhân chủ yếu  ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân là do năng lực nhà thầu, công tác giải phóng mặt bằng, vốn đối ứng…

Cũng trong năm 2009, có 02 dự án ODA mới  được triển khai là dự án “Cấp nước và vệ sinh tỉnh Bình Định” (Chính phủ Vương quốc Bỉ), tổng vốn đầu tư 8,950 triệu Euro; dự án “Sinh kế nông thôn bền vững - Kết nối hộ nông dân nghèo với thị trường” (Cơ quan Phát triển quốc tế New Zealand), tổng vốn đầu tư 2,138 triệu USD và  hai dự án kết thúc hoạt động: dự án Cải thiện mức sống chung thị trấn Phù Mỹ thông qua tiếp cận với nước sạch và dự án Quản lý đất đai và môi trường.