UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 17/5/2022 về cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh đến năm 2025
19/05/2022

 

Theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về Báo cáo Chỉ số PCI năm 2021, tổng số điểm PCI tỉnh Bình Định đạt được là 68,32 (tăng 5,14 điểm so với năm 2020), xếp thứ 11 (thuộc nhóm Tốt), tăng 26 bậc so với năm 2020 (xếp thứ 37). Từ cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 17/5/2022 về cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh đến năm 2025.

 

Ảnh: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh có trọng số năm 2021.


Mục tiêu của Kế hoạch là cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh một cách bền vững; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ số PCI; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trong việc cải thiện kết quả và thứ bậc xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh, góp phần tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu kết quả Chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước và nhóm 03 địa phương dẫn đầu khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, điểm Chỉ số năm sau cao hơn năm trước cho từng chỉ số thành phần của Chỉ số PCI:

Tương ứng với mỗi giải pháp cải thiện từng chỉ số thành phần, UBND tỉnh giao nhiệm vụ “đích danh” cho từng cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

(i) Chỉ số “Gia nhập thị trường” đạt từ 8,65 điểm trở lên.

(ii) Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” đạt từ 6,7 điểm trở lên.

(iii) Chỉ số “Tính năng động của chính quyền” đạt từ 7,0 điểm trở lên.

(iv) Chỉ số “Tiếp cận đất đai” đạt từ 7,3 điểm trở lên.

(v) Chỉ số “Tính minh bạch” đạt từ 7,1 điểm trở lên.

(vi) Chỉ số “Chi phí thời gian” đạt từ 8,1 điểm trở lên.

(vii) Chỉ số “Chi phí không chính thức” đạt từ 7,1 điểm trở lên.

(viii) Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” đạt từ 6,32 điểm trở lên.

(ix) Chỉ số “Đào tạo lao động” đạt từ 6,85 điểm trở lên. (x) Chỉ số “Thiết chế và an ninh trật tự” đạt từ 7,2 điểm trở lên.

Ngoài những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nội dung Kế hoạch còn giao nhiệm vụ đối với nhóm “Nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ” cho các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Định và các hiệp hội, hội doanh nghiệp của tỉnh.

Theo đó, để tổ chức thực hiện, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng, ban hành kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch cải cách hành chính hằng năm để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi các chỉ số thành phần của Chỉ số PCI chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được giao phụ trách. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo nội dung Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số PCI, Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (Chỉ số DDCI); phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PCI, Chỉ số DDCI hằng năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện.

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh đến năm 2025 nêu trên là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 09 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2021 – 2025./.

VTD