Ban hành Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
11/01/2022

 

Sau một thời gian thực hiện dự án Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với một số dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm 2014 - 2020, vừa qua UBND tỉnh đã có Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về ban hành Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025”.

 

Theo đó, khi Đề án được triển khai thực hiện sẽ đưa chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, mong đợi của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước” mà Bí thư Tỉnh ủy đã đề ra tại Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025. Việc tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức thông qua việc ban hành và triển khai Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025” là một nhiệm vụ quan trọng giúp các cơ quan hành chính nhà nước đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, đồng thời là một trong những thước đo để đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Đảm bảo phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 90% trở lên người dân, tổ chức hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo Đề án, hàng năm Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện triển khai đo lường và công bố Chỉ số hài lòng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (gọi là Chỉ số SIPAS); Xây dựng khung đo lường sự hài lòng áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Tích hợp ứng dụng hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng hợp kết quả đo lường sự hài lòng gắn với đánh giá chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh và xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Mỹ Lệ