Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
11/01/2022

 

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể như sau:

 

1. Lĩnh vực đầu tư theo đối tác công tư có 04 thủ tục hành chính:

- Thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày và thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư không quá 15 ngày.

- Thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất: Thời hạn thẩm định không quá 60 ngày và thời hạn phê duyệt dự án PPP không quá 15 ngày.

- Thủ tục Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất: Thời hạn thẩm định không quá 30 ngày và thời hạn phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP không quá 15 ngày.

- Thủ tục Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất: Thời hạn thẩm định không quá 60 ngày và thời hạn phê duyệt không quá 15 ngày.

2. Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có 01 thủ tục hành chính:

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư): Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được đề xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; đánh giá việc đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất quy định khoản 4 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh Bình Định. 

Mỹ Lệ