Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bình Định
09/09/2021

 

Nhằm tạo điều kiện trong công tác phối hợp về hoạt động phi chính phủ nước ngoài giữa các cơ quan, đơn vị tại địa bàn tỉnh Bình Định ngày càng hiệu quả, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đến triển khai hoạt động tại địa phương; vừa qua, tỉnh Bình Định đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định số 189/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

 

Ảnh: Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm công tác vận động viện trợ PCPNN tại tỉnh

 

Quy chế này áp dụng đối với các thành viên Ban Công tác và các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại tỉnh Bình Định.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Công tác:

1. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, công việc liên quan đến công tác quản lý, vận động viện trợ và xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, phi dự án PCPNN trên địa bàn tỉnh.

2. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác PCPNN, cụ thể như sau: a) Thẩm định hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh thông qua các cơ quan thành viên Ban Công tác, gửi Sở Ngoại vụ để tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến đối với việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy Đăng ký của các tổ chức PCPNN. b) Xem xét, có ý kiến trước khi trình UBND tỉnh đối với những chương trình, dự án, phi dự án trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn, hoặc nội dung nhạy cảm liên quan đến yếu tố văn hóa, lịch sử, tôn giáo... thuộc nguồn vốn viện trợ của các cá nhân, tổ chức PCPNN. c) Theo dõi đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các tổ chức PCPNN tại tỉnh. d) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN theo định kỳ và xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý, vận động 2 viện trợ các tổ chức PCPNN và quá trình triển khai các chương trình, dự án, phi dự án PCPNN trên địa bàn tỉnh. đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ cụ thể của của Ban Công tác:

Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang

1. Chịu trách nhiệm chung và trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác PCPNN theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

2. Quyết định triệu tập, chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Công tác; triệu tập lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khác tham dự các cuộc họp của Ban Công tác khi cần thiết.

3. Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Công tác.

4. Ký hoặc giao cho Phó Trưởng ban ký ban hành chương trình công tác, các báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban Công tác.

 5. Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Công tác.

 6. Chỉ đạo thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác PCPNN do Chủ tịch UBND tỉnh phân công

Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Thái Bình - Giám đốc Sở Ngoại vụ

1. Giúp Trưởng ban tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ của Ban Công tác theo phân công; giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban, ký các văn bản của Ban Công tác, chủ trì các cuộc họp Ban Công tác, các cuộc họp chuẩn bị hội nghị sơ kết, tổng kết,… khi được Trưởng ban giao hoặc ủy quyền. Xử lý các công việc thường xuyên, đột xuất của Ban Công tác.

2. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng các đề xuất chương trình, dự án hoặc phi dự án để vận động viện trợ của các cá nhân, tổ chức PCPNN.

3. Hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức PCPNN đối với các loại hồ sơ, thủ tục có liên quan; đồng thời chủ trì tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan về việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy Đăng ký của các tổ chức PCPNN trước khi trình UBND tỉnh xem xét có ý kiến gửi các cơ quan Trung ương.

4. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác thẩm định đối với các chương trình, dự án, phi dự án của các tổ chức PCPNN theo quy định.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ hằng năm hoặc đột xuất về tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh và tình hình quản lý, sử dụng viện trợ PCPNN của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác PCPNN và đề xuất các biện pháp, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCPNN.

7. Theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Công tác và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nội dung liên quan đến công tác PCPNN.

8. Chủ trì chuẩn bị nội dung, tài liệu,… phục vụ các cuộc họp của Ban Công tác. Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác PCPNN và những kiến nghị, đề xuất liên quan, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Công tác phân công.

Các Ủy viên:

1. Đại diện cho các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia các hoạt động của Ban Công tác, thực hiện các nhiệm vụ được Trưởng ban Ban Công tác phân công theo lĩnh vực chuyên môn do cơ quan, đơn vị mình phụ trách; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Công tác về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Phản ánh đầy đủ ý kiến của cơ quan, đơn vị về những vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác PCPNN để Ban Công tác xem xét, quyết định. Ý kiến tham gia của các Ủy viên được xem là ý kiến chính thức của cơ quan, đơn vị mình.

3. Phối hợp với các thành viên khác trong Ban Công tác xem xét, giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý, giám sát và vận động viện trợ của các cá nhân, tổ chức PCPNN.

4. Tham dự đầy đủ các hoạt động của Ban Công tác, các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Công tác và chuẩn bị nội dung ý kiến tham gia, đề xuất tại các cuộc họp. Trường hợp vắng mặt, phải có văn bản cử người có thẩm quyền tham dự và cùng Ban Công tác xem xét, quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Ban Công tác; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Trưởng ban Ban Công tác liên quan đến lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

5. Báo cáo Ban Công tác về tình hình và kết quả việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác PCPNN theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình theo định kỳ, hoặc đột xuất thông qua Sở Ngoại vụ.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Công tác phân công.

 

Thiện Anh