Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
24/06/2021

 

Vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Bộ Quy tắc) gồm 3 Chương và 9 Điều, nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam.

 

Mục tiêu của Bộ Quy tắc ứng xử này nhằm đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử giữa nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với điều kiện, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Đồng thời, nhằm xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.