Quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Bình Định
10/06/2020

 

Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quy định về lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư không phải bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội EcoHome Nhơn Bình tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Quyết định này ban hành nhằm thay thế Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2020. Theo đó, một số nội dung cơ bản về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội như sau:

- Thứ nhất, thông tin về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, gồm các nội dung như kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; danh mục dự án đầu tư nhà ở xã hội; đề xuất dự án đầu tư nhà ở xã hội (bao gồm tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư); kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án; kết quả lựa chọn nhà đầu tư; thông tin khác có liên quan (nếu có).

- Thứ hai, thời gian trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án gồm thời gian tối thiểu để nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và đăng ký thực hiện dự án là 30 ngày kể từ ngày đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được đăng tải. Thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu; Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 60 ngày đối với đấu thầu trong nước hoặc 90 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu; Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu.

- Thứ ba, hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án gồm hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc chỉ định thầu. Đối với hình thức đấu thầu rộng rãi gồm hai hình thức là đấu thầu rộng rãi quốc tế và đấu thầu rộng rãi trong nước. Đối với hình thức chỉ định thầu áp dụng trong các trường hợp chỉ có một nhà đầu tư có đủ các điều kiện theo quy định đăng ký làm chủ đầu tư.

- Thứ tư, nguyên tắc xét duyệt trúng thầu gồm: Đối với trường hợp đấu thầu, nhà đầu tư được xem xét đề nghị lựa chọn chủ đầu tư dự án khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như có hồ sơ dự thầu hợp lệ, đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, có đề xuất đem lại lợi ích cho Nhà nước và cho đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo các tiêu chuẩn khác của hồ sơ mời thầu. Đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư, nhà đầu tư được xem xét đề nghị lựa chọn chủ đầu tư dự án khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như có hồ sơ đề xuất hợp lệ, đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của hồ sơ yêu cầu.

- Thứ năm, về thành viên Tổ chuyên gia gồm đại diện các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và đại diện UBND cấp huyện nơi có dự án, trong đó đại diện Sở Xây dựng làm Tổ trưởng. Thành viên tham gia Tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện như có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu; am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của dự án.

T.Hậu