Công bố tổng mức kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại chỗ đối với Phân khu NĐT-3, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước
22/12/2018 10:47

 

Theo thông tin từ Văn bản số 893/BGPMB ngày 19/12/2018 của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh về việc thông báo tổng mức kinh phí bồi thường, GPMB, tái định cư tại chỗ đối với Phân khu NDT-3, quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7737/UBND-TH ngày 13/12/2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo sơ bộ về tổng mức kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại chỗ đối với Phân khu NĐT-3 như sau:

 

Về Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là khoảng 55,7 ha; trong đó: Đất ở hiện trạng 81.147,90m2, đất mặt nước 10.126,19 m2, đất nghĩa địa 8.020,27 m2, đất lúa 419.809,85 m2, đất hoa màu 2.642,82 m2, đất khác (giao thông, mặt sông) 34.386,61 m2.

Về Kinh phí dự kiến bồi thường hỗ trợ: Tổng kinh phí dự kiến khoảng 211.993.241.128  đồng, trong đó: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 207.429.785.840 đồng; chi phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng là 4.148.595.717 đồng; dự trù kinh phí cưỡng chế là 414.859.572 đồng.

Chi tiết về Phương án tổng thể sơ bộ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng thực hiện dự tại Phân khu NDT-3 vui lòng xem tại đây.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố thông tin “Gia hạn thời điểm đóng hồ sơ mời gọi nhà đầu tư lập dự án tại Phân khu NĐT-3, Quốc lộ 19 (mới)” trên website Sở Kế hoạch và Đầu tư: www.skhdt.binhdinh.gov.vn, website Trung tâm Xúc tiến Đầu tư: www.binhdinhinvest.gov.vn, thời gian gia hạn kết thúc nộp hồ sơ đến 08h30 ngày 21/01/2019 (chi tiết về hồ sơ dự tuyển vui lòng xem tại đây).

NT