Ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2018
12/04/2018 15:49

 

Ngày 02/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2018. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra những mục tiêu và yêu cầu cụ thể cũng như những nhiệm vụ chủ yếu mà các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phải triển khai thực hiện và có hiệu quả trong thời gian tới.

 


Kế hoạch thông tin đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thông tin đối ngoại, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh, góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch cũng thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội, pháp luật Việt Nam; chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và thành tựu về mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng đến các nước trên thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin cho nhân dân trong tỉnh biết về tình hình thế giới. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế, về chủ quyền biển đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới.
Nội dung kế hoạch bao gồm: Công tác thông tin tuyên truyền; Công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; Tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại; Tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố, tiềm năng về du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh; Định hướng, cung cấp thông tin đối ngoại và đấu tranh phản bác những thông tin sai trái; Triển khai thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về thông tin đối ngoại của ngành thông tin truyền thông do Bộ thông tin truyền thông phát động.
Kế hoạch nêu rõ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị quản lý. Phối hợp với các sở, ban ngành trong việc triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh theo kế hoạch này.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực hợp tác, xúc tiến đầu tư nước ngoài; Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài liệu về các cơ hội đầu tư, các tiềm năng thế mạnh, các chính sách ưu đãi hỗ trợ, các danh mục dự án mời gọi đầu tư vào tỉnh.

T.Hậu