Bình Định hạn chế việc phát triển nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và lò nung Tuynen
21/09/2017

 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu hạn chế phát triển nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và lò nung Tuynen trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, không cấp phép đầu tư xây dựng thêm nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và lò nung Tuynen trên địa bàn thị xã An Nhơn vì sẽ vượt công suất quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 23/5/2017. Đồng thời, giao Sở Xây dựng rà soát quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp hạn chế đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và lò nung Tuynen; chỉ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch, ngói theo công nghệ lò nung Hoffman và lò nung Tuynen ở địa bàn miền núi, khu vực có điều kiện đi lại khó khăn để giải quyết nhu cầu trước mắt.

Đối với, địa bàn vùng đồng bằng cần khuyến khích phát triển vật liệu xây dựng không nung và dây chuyền sản xuất gạch, ngói theo công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Thiện Anh