Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
04/10/2016

 

Ngày 09/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, gồm: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

Sửa đổi, bổ sung đối với Nghịđịnh số 45/2014/NĐ-CP:

Nghị định số135/2016/NĐ-CP hướng dẫn xác định giá khởiđiểm khi Nhà nước giao đất có thu tiền thông qua đấu giá quyền sử dụng đất nhưsau:

 + Thửa đất hoặc khu đất có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên đối vớithành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với miền núi, vùngcao; 20 tỷ đồng trở lên đối với tỉnh còn lại thì do Sở Tài nguyên và Môi trườngxác định, Hội đồng thẩm định định giá đất thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh phêduyệt.

 + Đối với thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới mức trên thì cơquan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

 Bên cạnh đó, Nghị định số135/2016/NĐ-CP bổ sung quy định khôngmiễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giaođất cho người trúng đấu giá thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Sửa đổi, bổ sung đối với Nghị định 46/2014/NĐ-CP:

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về miễn tiền thuê đất,thuê mặt nước nội dung cụ thể như sau:

 1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho toàn bộ thời hạnthuê trong các trường hợp sau:

...b) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân của cáckhu công nghiệp, khu chế xuất được Nhà nước cho thuê đất hoặc thuê lại đất củanhà đầu tư xây dựng kinh doanhkết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất để thực hiện theo quy hoạch đượccơ quan nhà nước có thẩm quyềnphê duyệt; chủ đầu tư không đượctính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà.

3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian đượcmiễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của thời gian xây dựng cơ bản theo quy địnhtại Khoản 2 Điều này, cụ thể như sau:

...đ) Việc miễn tiền thuê đất đối với Dự án đầu tư xâydựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chếxuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao được thực hiện theo quy định tại Khoản 10Điều này.

8. Việc miễn tiền thuê đất đối với dự án đầu tư vào nôngnghiệp, nông thôn thực hiện theo quy định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư trongnông nghiệp, nông thôn và được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơbản theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

10. Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xâydựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chếxuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao được miễn tiền thuê đất sau thời gian đượcmiễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản quy định tại Khoản 2 Điều này,cụ thể như sau:

a) 11 năm nếu đầu tư tại địa bàn cấp huyện không thuộcDanh Mục địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

b) 15 năm nếu đầu tư tại địa bàn cấp huyện thuộc Danh Mụcđịa bàn có Điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật về đầutư.

c) Toàn bộ thời gian thuê đất nếu đầu tư tại địa bàn cấphuyện thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theoquy định của pháp luật về đầu tư.

11. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn tiềnthuê đất đối với các trường hợp khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình trên cơ sởđề xuất của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Ngoàira, Nghị định số135/2016/NĐ-CP cònsửa đổi, bổ sung các quy định về: Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê; Xác định tiền thuê đất,thuê mặt nước; xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng; đơn giá thuê đất;...

Nghị định số 135/2016/NĐ-CP sẽ bắt đầu cóhiệu lực ngày 15/11/2016.

 

Trương Chương