Triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020
01/08/2016

 

Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên chính thức của ASEAN, APEC, ASEM và WTO. Việc hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng giao lưu mối quan hệ thương mại với các nước, các tổ chức là một cơ hội để đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển và đây cũng là xu hướng tất yếu.

 

Cảng Quy Nhơn - Ảnh Nguyễn Dũng

Để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ, thu hút vốn đầutư trực tiếp nước ngoài, góp phần vào hội nhập kinh tế của đất nước, UBND tỉnhđã ban hành Quyết định số 2576/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khaicông tác hội nhập kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch đã đề ranhững mục tiêu, yêu cầu cụ thể cũng như những nhiệm vụ chủ yếu mà các sở, banngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnhphải triển khai thực hiện và có hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiệnNghị quyết số 49/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ; Nâng cao nhậnthức của các thành phần trong xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhànước về hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời trong quá trình hội nhập kinh tế quốctế cần phải gắn liền với mục tiêu phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lựcnhằm đưa nền kinh tế xã hội tỉnh Bình Định phát triển một cách bền vững toàn diện.Mặc khác tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, góp phần tích cực vào công cuộcgiữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Bên cạnh đó, cần phải có sự phối hợp chặt ché thườngxuyên, liên tục giữa các địa phương và Trung ương; giữa các cơ quan sở, banngành, huyện thị, thành phố; Giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; giữaviệc triển khai công tác hội nhập trong nước và công tác hội nhập ngoài nước.

Để hoàn thành các mục tiêu và yêu cầu mà kế hoạch đã đềra kể trên, UBND tỉnh đặt ra những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Hoàn thiện pháp luật và thể chế kinh tế. Các sở, banngành phải thường xuyên theo dõi, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết hộinhập kinh tế quốc tế mà Việt Nam tham gia, tiếp tục cải cách thủ tục hànhchính, xây dựng và triển khai kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh;

Nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩmdoanh nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnhBình Định đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Đề án nâng cao năng lực cạnhtranh các sản phẩm chủ yếu chế biến từ nông, lâm, thủy sản và các ngành dịch vụxuất khẩu tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020; Tiếp tục cải thiện môi trường đầutư kinh doanh thông thoáng, tích cực triển khai thực hiện các chương trình xúctiến thương mại, xúc tiến đầu tư, du lịch;

Hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, tiếnhành tổng kết, đánh giá tổng thể các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp,nông thôn; Triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựngnông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Nângcao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật đáp ứngcác quy định và tiêu chuẩn quốc tế;

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm hội nhậpkinh tế quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo các doanh nghiệpnhà nước;

Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo và cung cấpthông tin về hội nhập kinh tế quốc tế; phối hợp với cá tổ chức, cơ quan nghiêncứu của các Bộ ngành, các tổ chức quốc tế để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm vềcông tác phân tích, dự báo tình hình về hội nhập quốc tế;

Củng cố, tăng cường cơ chế phối hợp, giám sát triểnkhai công tác hội nhập kinh tế quốc tế, rà soát khắc phục sự chồng chéo giữacác sở, ban, ngành, trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hội nhậpkinh tế quốc tế;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền,nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tạicác cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân về hội nhậpkinh tế quốc tế; Đa dạng hóa các hình thức và nội dung thông tin truyền thôngphù hợp, dễ hiểu và dễ nắm bắt đến đối tượng thụ hưởng, như tổ chức các hội nghị,hội thảo, lớp tập huấn, đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đạichúng...

Sở Công thương, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thựchiện Hội nhập kinh tế quốc tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngànhvà các địa phương triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế. Tổng hợp báocáo những vướng mắc, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác hội nhập;định kỳ 6 tháng, năm báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốctế cho UBND tỉnh và Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế.Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phốcăn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tình hình cụ thể của địaphương xây dựng và triển khai Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh giai đoạn2016-2020 đạt hiệu quả cao.

T.Hậu