Hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP
10/03/2016

 

Để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; ngày 19/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, chính sách sẽ áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT- BKHĐT ngày 30/9/2014 hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

 

Để được xem xét hỗtrợ, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tới Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời giải trìnhvề các điều kiện và nội dung liên quan đến dự án đầu tư và chịu trách nhiệm trướcpháp luật về tính xác thực của các thông tin ghi trong hồ sơ. Trình tự thủ tục xétduyệt hồ sơ kiến nghị hỗ trợ ưu đãi đầu tư cụ thể như sau:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ kiến nghị hỗ trợ đầu tư đến SởKế hoạch và Đầu tư

- Thành phần hồ sơ,bao gồm:

1. Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp;

2. Giấy chứng nhậnđầu tư (nếu có) kèm theo Báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện dự án từkhi bắt đầu hoạt động đến thời điểm đề nghị hỗ trợ đầu tư (đối với trường hợp dựán đầu tư đã triển khai); Trường hợp dự án chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư,doanh nghiệp nộp kèm theo Giải trình kinh tế - kỹ thuật về: mục tiêu, quy mô, địađiểm đầu tư; vốn đầu tư trong đó giải trình rõ về các khoản kiến nghị hỗ trợ đầutư.

3. Bản đề nghị hỗtrợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong đó giảitrình rõ lý do và cách tính các khoản kiến nghị hỗ trợ đầu tư theo mẫu quy địnhtại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

- Số lượng hồ sơ: 08bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc, hồ sơ còn lại được đóng dấu giáp lai củadoanh nghiệp thực hiện)

Trình tự, thủ tục cấp quyết định hỗ trợ đầu tư

1. Sau khi doanhnghiệp nộp đủ Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này, trong thời hạn 03ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan: Sở Tàichính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thựchiện dự án và cơ quan chuyên ngành liên quan hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp,khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (đối với dự án nằm trong khu côngnghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế).

2. Trong thời hạn05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các cơ quan nêu tạikhoản 1 Điều này theo chức năng, nhiệm vụ có ý kiến thẩm tra bằng văn bản gửi SởKế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về những vấn đề thuộc chức năng quản lýcủa mình.

3. Nội dung thẩmtra đề nghị hỗ trợ đầu tư:

a) Dự án đầu tư thuộcđối tượng quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP;

b) Dự án đầu tư đápứng các điều kiện được hỗ trợ đầu tư quy định tại Nghị định số  210/2013/NĐ-CP;

c) Rà soát các hỗ trợđầu tư mà doanh nghiệp đề nghị quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP;

4. Trong thời hạn05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn nhận ý kiến của các cơ quan, Sở Kế hoạchvà Đầu tư tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan và căn cứ khả năng cân đối ngânsách đối với đề nghị hỗ trợ đầu tư của doanh nghiệp để lập báo cáo thẩm tratrình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án.

a) Trường hợp cónhiều ý kiến khác nhau, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp thẩm tra trước khitrình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Trường hợp dự ánđã thực hiện trước ngày Nghị định số 210/2013/NĐ-CP có hiệu lực, Sở Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra thực tế các nội dung hỗtrợ đầu tư của doanh nghiệp trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy địnhtại Điều 14 Thông tư này.

c) Trường hợp dự ánsử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định tại Điều 17, Nghị định210/2013/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo đề nghị thẩm tra và báo cáo kếtquả thẩm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra nguồnvốn.

5. Trong thời hạn05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm tra hỗ trợ của địaphương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Bộ Tài chính và cơ quan liên quan (nếucần thiết); Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ýkiến, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Kếhoạch và Đầu tư để có ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từ ngân sáchTrung ương hỗ trợ dự án, gửi địa phương.

6. Trong thời hạn05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra của Sở Kế hoạch và Đầutư đối với dự án sử dụng ngân sách địa phương, hoặc văn bản thẩm tra nguồn vốncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ, Ủyban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án. Trường hợp từchối một phần hoặc toàn bộ hỗ trợ đầu tư theo đề nghị của doanh nghiệp, Sở Kếhoạch và Đầu tư có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết.

Quyết định hỗ trợ đầutư theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Dự án thực hiệntheo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP được phép sử dụng nhiều nguồn vốnkhác nhau, gồm vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mụctiêu từ ngân sách Trung ương, vốn từ ngân sách địa phương, nguồn vốn hợp phápkhác. Ưu tiên lồng ghép vốn từ những chương trình, dự án có cùng mục tiêu nhưđào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ.

Trường hợp doanhnghiệp thực hiện không đúng nội dung được ưu đãi, hỗ trợ so với Quyết định hỗtrợ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyếtđịnh thu hồi các ưu đãi, hỗ trợ của nội dung thực hiện không đúng và nộp vềngân sách nhà nước hoặc chuyển hỗ trợ cho dự án khác đã có quyết định ưu đãi, hỗtrợ sau khi xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với nguồn vốn hỗ trợ từngân sách Trung ương.

Sở Kế hoạch và Đầutư thông báo để các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Địnhphù hợp với các tiêu chí quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP biết và gửikèm Danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2014 –2020; (theoQuyết định số 3480/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định). Đề nghị quý doanh nghiệpnghiên cứu các yêu cầu về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư quyđịnh tại Thông tư số 05/2014/TT- BKHĐT ngày 30/9/2014, gửi về Sở Kế hoạch và Đầutư chậm nhất vào ngày 21/03/2016 để đươck xem xét.

Thông tin tham vấn cần liên hệ:

Anh Lê Quang Đạt, sốđiện thoại: 056.3822 849

Anh Trương CôngChương, số điện thoại 056.3817 468

 

Lê Anh