Định hướng thu hút, sử dụng ODA thời kỳ 2016-2020
02/03/2016

 

Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA vàvốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thời kỳ 2011-2015" được banhành kèm theo Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủđã được triển khai tương đối hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiệnKế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2011-2015. Theo đó, quanhệ hợp tác phát triển giữa Việt Nam và cộng đồng các nhà tài trợ tiếp tục đượctăng cường và phát triển; nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợnước ngoài đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

 

Nhà máy xử lý nước thải ở Long Mỹ, thành phố Quy Nhơn được thực hiện từ nguồn vốn ODA (ảnh nguồn: cổng thông tin điện tử tỉnh)

Tuy nhiên, do nước ta đã trở thành quốc gia đang phát triển có mứcthu nhập trung bình, chính sách viện trợ vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhàtài trợ nước ngoài đối với Việt Nam trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổimạnh mẽ, chuyển đổi căn bản từ quan hệ viện trợ phát triển sang quan hệ đốitác. Trước yêu cầu mới của quan hệ hợp tác phát triển, cần thiết phải xây dựngđề án thu hút ODA giai đoạn 2016 - 2020 để định hướng chính sách và đề ra nhữnggiải pháp đảm bảo huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA và vốn vay ưuđãi của các nhà tài trợ nước ngoài, góp phần thực hiện thành công Chiến lượcphát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội5 năm 2016-2020 do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, Đảngvà Nhà nước chủ trương dựa vào sức mình là chính, đồng thời tích cực và chủđộng huy động các nguồn vốn ngoài nước, trong đó nguồn vốn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

Tổng số vốn ODA và vốn vay ưu đãi chưa giải ngân của các chương trình, dựán đã ký kết chuyển tiếp từ thời kỳ 2011 - 2015 sang thời kỳ  2016 - 2020còn khá lớn, khoảng gần 22 tỷ USD, trong đó phần lớn là những dự án đầu tư củaNhóm 6 Ngân hàng Phát triển với các khoản vay ODA ưu đãi.

Những lĩnh vực ưu tiên thu hút

Một trong những nhiệm vụ trọng tâmtrong thời kỳ 2016-2020 là phải tập trung cao độ để hoàn thành các chươngtrình, dự án này theo đúng tiến độ và thời hạn cam kết, đưa các công trình vàokhai thác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đồng thời,cần có các chính sách và giải pháp thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quảnguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên cơ sở các nguyên tắc chỉ đạo và lĩnh vựcưu tiên đề ra trong Đề án này để tạo nguồn vốn gối đầu và các tiền đề bền vữngcho giai đoạn sau năm 2020.

Những lĩnh vực ưu tiên thu hút,quản lý và sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi thời kỳ 2016-2020 là hỗ trợ thực hiện độtphá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại; hỗ trợ nghiêncứu, xây dựng chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tăng cườngnăng lực quản lý nhà nước; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoahọc và phát triển công nghệ; hỗ trợ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khíhậu và thực hiện Chiến lược tăngtrưởng xanh; hỗ trợ theo địa bàn lãnh thổ; sửdụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án theo hìnhthức đối tác công tư(PPP).

Tỉnh ta đã ban hành Danh mục dự ánmời gọi vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2015-2020.

Trên cơ sở Đề án "Định hướng thuhút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợnước ngoài thời kỳ 2016-2020" được ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTgngày 17/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Sở KH và ĐT đang tích cực xem xét bổsung vào Danh mục cũ một số dự án cấp thiết cần gọi vốn ODA và vốn vay ưu đãicủa tỉnh.

VTD.