Quy định thủ tục cấp, điều chỉnh và chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
16/12/2015

 

Hiện nay, nhu cầu đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệpViệt Nam tăng so với trước đây. Luật Đầu tư 2014 đã quy định cụ thể, rõ ràng vàminh bạch hơn các thủ tục về thủ tục cấp, điều chỉnh và chấm dứt hiệu lực giấychứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) ra nước ngoài so với các quy định đã banhành trước đó. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định xin giới thiệu các quy địnhnày như sau:

 

1. Về thủ tục cấp GCNĐKĐTra nước ngoài

- Đối với các dự ánđầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làmviệc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

- Đối với dự án khôngphải có quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐTcho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đăng ký đầutư ra nước ngoài;

b) Bản sao chứng minhnhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản saoGiấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháplý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Văn bản Quyết địnhđầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư;

d) Văn bản cam kết tựcân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thuxếp ngoại tệ cho nhà đầu tư để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

đ) Đối với dự án đầutư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học vàcông nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnvề việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổchức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanhbảo hiểm.

Trong thời hạn 15 ngàykể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp GCNĐKĐT ranước ngoài. Trường hợp từ chối cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài thì phải thông báo chonhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Điều chỉnh GCNĐKĐTra nước ngoài

- Khi có nhu cầu thayđổi nội dung dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dựán, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độđầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nướcngoài, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh GCNĐKĐT ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch vàĐầu tư.

- Hồ sơ điều chỉnhGCNĐKĐT ra nước ngoài gồm:

a) Văn bản đề nghịđiều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b) Bản sao chứng minhnhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản saoGiấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháplý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Báo cáo tình hìnhhoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhậnđăng ký đầu tư ra nước ngoài;

d) Quyết định điềuchỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

đ) Bản sao GCNĐKĐT ranước ngoài;

e) Văn bản của cơ quanthuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tính đến thời điểm nộp hồ sơtrong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Thời hạn điều chỉnh GCNĐKĐTra nước ngoài trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối với các dự ánthuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, khi điều chỉnh các nộidung liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quymô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụnglợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thựchiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh GCNĐKĐTra nước ngoài.

- Trường hợp đề xuấtcủa nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung GCNĐKĐT ra nước ngoài dẫn đến dự ánđầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trướckhi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

3. Chấm dứt dự án đầutư ra nước ngoài

Dự án đầu tư ra nướcngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư quyếtđịnh chấm dứt hoạt động của dự án;

b) Hết thời hạn hoạtđộng của dự án đầu tư;

c) Theo các điều kiệnchấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

d) Nhà đầu tư chuyểnnhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;

đ) Quá thời hạn 12tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự ánđầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 thángkể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tưchấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai;

e) Quá thời hạn 12tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư khôngthực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơquan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư;

g) Quá thời hạn 12tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lýtương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tưkhông có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư;

h) Tổ chức kinh tế ởnước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhậnđầu tư;

i) Theo bản án, quyếtđịnh của Tòa án, Trọng tài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tưquyết định chấm dứt hiệu lực của GCNĐKĐT ra nước ngoài trong các trường hợp quyđịnh đã nêu ở trên.

Hiện nay tỉnh BìnhĐịnh có 04 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, trong đó 3 dự án được đầu tư tạiLào, thuộc lĩnh vực sản xuất dược phẩm, trồng cây cao su và chế biến mủ cao su;01 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất hạt nhựa PE, PP, HD được đầu tư tại Hàn Quốc.

 

Hạnh Nguyên