Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP
22/07/2015

 

Nhằm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 - 2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết quan trọng này.

 

Năm 2014, kết quả xếphạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Bình Định xếp vị trí thứ17 cao hơn so với năm 2013một bậc. Kết quả này đạt mục tiêu và lộ trình phấn đấu nâng cao năng lực cạnhtranh mà tỉnh đã đề ra tại Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày18/3/2014: “Phấn đấu năm 2014, 2015 Bình Định tiếp tục duy trì vị trí thứ hạngcao PCI, cụ thể nằm trong nhóm Tốt hoặc nhóm Khá (xếp vị trí từ 1-20)”. Tuy nhiênvới kết quả này, PCI Bình Định vẫn còn tụt hạng so với các nămtrước đây, đặc biệt là năm 2012, PCI Bình Định xếp vị trí thứ 4thuộc nhóm Tốt.

Vì vậy, Kế hoạchđã nêu rõ mục tiêu tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉsố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) một cách bền vững; đẩy mạnh cải cách thủtục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, các lĩnh vực; bảođảm công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước;nâng cao ý thức về vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chứctrong nhận thức và hành động về cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực,hiệu quả quản lý Nhà nước.

Theo đó, Kế hoạchđề ra các nhiệm vụ chung như: Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quyđịnh của pháp luật, các cơ chế chính sách tạo môi trường kinh doanh thuận lợivà bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinhdoanh; Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm với một số công trìnhcó mức độ ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy mạnh ứngdụng công nghệ thông tin trong các ngành lĩnh vực, đổi mới quy trình quản lý,sản xuất dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương góp phần nâng caonăng lực cạnh tranh quốc gia; Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chấtlượng giáo dục, đào tạo, phát triển nhanh nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lựcchất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; Tiếp tục thực hiện các cơ chếchính sách khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ vàđào tạo nguồn nhân lực, tăng cường quản lý bảo hộ trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệpphát triển khoa học công nghệ.

Trong giai đoạn 2015 -2016 tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hànhchính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao tráchnhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể:

(1) Đơn giản, rút ngắnthời gian trong việc thành lập doanh nghiệp, thủ tục đất đai, giấy phép xâydựng, cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đánh giá tác động môi trường... để doanhnghiệp sớm triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địabàn tỉnh; Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục phá sản doanh nghiệp và chấmdứt dự án thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư;

(2) Cải cách quy trình,hồ sơ và thủ tục trong các lĩnh vực: thuế, xuất nhập khẩu, hải quan và thôngquan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp;

(3) Tạo thuận lợi, đảmbảo bình đẳng, công khai, minh bạch trong tiếp cận tín dụng theo cơ chế thịtrường giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế;Công khai hóa, minh bạch hóa tình hình hoạt động, tài chính doanh nghiệp theoquy định của pháp luật.

Bên cạnh đặt ra nhiệm vụ chung, Kế hoạch cũng chỉ rõnhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với các sở, ban, ngành và UBND cáchuyện, thành phố, thị xã; hiệp hội các doanh nghiệp; sở, ban, ngành cấp tỉnhliên quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng,Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Laođộng, Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và truyềnthông, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, BanQuản lý GPMB và Phát triển quỹ đất, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước - Chinhánh Bình Định, Công ty Điện lực Bình Định, Công an tỉnh, Các hiệp hội, hộidoanh nghiệp của tỉnh.

Kiều Oanh