Ban hành Danh mục dự án vận động viện trợ Phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2014 - 2017
22/12/2014

 

Ngày 16/12/2014 vừa qua, UBND tỉnh đã có quyết định số4161/QĐ-UBND ban hành Danh mục các dự án vận động viện trợ Phi chính phủ nướcngoài cho giai đoạn 2014 - 2017 theo đề nghị của Sở Ngoại Vụ tại Tờ trình số905/TTr-SNgV ngày 28/11/2014.

 


Danh mục các dự án vận động viện trợ Phi chính phủ nướcngoài giai đoạn 2014 - 2017 bao gồm 20 dự án vận động vốn Phi chính phủ nướcngoài trên nhiều lĩnh vực như: Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn (4 dự án), Ytế cộng đồng (4 dự án), Giáo dục và Đào tạo (4 dự án), Giải quyết các vấn đề xãhội (7 dự án), Hiểm họa môi trường (1 dự án) với tổng mức vốn dự kiến vào khoảng3,7 triệu USD, trong đó nổi bật có một số dự án lớn như “Giảm thiểu rủi ro vàthích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định” với mức vốn dự kiến1,2 triệu USD; “Xây dựng cầu Hoài Hải” với mức vốn dự kiến 589 nghìn USD; “Dự án hỗ trợ học phí cho học sinh bậc Trung học phổ thônghệ ngoài công lập của tỉnh Bình Định” với mức vốn dự kiến 300 nghìn USD.

VTD.