Ban hành quy chế thẻ APEC
01/04/2014

 

Ngày 27/03/2014, Ủy bannhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc xét, cho phép sử dụngthẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Định.

 

Quyết định này quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện,trình tự, thủ tục, thời hạn và trách nhiệm của cơ quan trong việc đề nghị xétcho sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC đối với doanh nhân và công chức,viên chức trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, những đối tượng áp dụng của quyết định này bao gồm:Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh raquyết định thành lập hoặc trực tiếp quản lý; doanh nhân Việt Nam đang làm việctại các doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh theoLuật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đầu tư hoặc có dự án đầu tư được cấppháp tại tỉnh; Công chức, Viên chức nhà nước và các đối tượng khác được nêu rõtrong quy chế ban hành kèm theo quyết định.

Những doanh nhân được xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC phảiđủ các điều kiện sau: Không vi phạm pháp luật; người làm việc tại các doanhnghiệp có chức năng xuất nhập khẩu sang các nền kinh tế thành viên và phải làngười đại diện cho doanh nghiệp đó có nhu cầu thường xuyên, ngắn hạn tới các nềnkinh tế thành viên trong khối APEC để thực hiện việc ký kết hoặc thực hiện camkết hợp tác kinh doanh, đầu tư, thương mại trong khối; có hộ chiếu do cơ quancó thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơđề nghị cấp thẻ.

Các doanh nhân, doanh nghiệp có nhu cầu cấp thẻ, nộp hồ sơ theo quy địnhđến cơ quan chủ quản Sở Ngoại vụ./.

NT.