Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 38/2013/NĐ-CP
27/02/2014

 

Ngày 09/01/2014, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT, hướng dẫn thực hiện một sốđiều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý vàsử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi củacác nhà tài trợ. Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT gồm có 7 chương, 32 điều, có hiệulực từ ngày 26/02/2014.

 

Theo đó, Thông tư hướng dẫncác quy định về Xây dựng và phê quyệt danh mục tài trợ; Chuẩn bị, thẩm định vàphê duyệt văn kiện chương trình, dự án; Quản lý thực hiện chương trình dự án;Lập và phê duyệt kế hoạch thực hiện và kế hoạch vốn của chương trình, dự án;Giám sát, đánh giá chương trình dự án. Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn các quyđịnh cho Khu vực tư nhân tiếp cận vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Thông tư cũng quy định đối với các chươngtrình, dự án và viện trợ phi dự án trong giai đoạn chuyển đổi từ Nghị định số131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức sangNghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ đượcxử lý như sau:

- Đối với trường hợp cơ quan chủ quản đã trìnhĐề cương chi tiết chương trình, dự án nhưng chưa được phê duyệt Danh mục yêucầu tài trợ theo quy định tại Nghị định131/2006/NĐ-CP: cơ quan chủ quản hoàn thiện Đề cương vàthực hiện các bước như quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này. Việc phêduyệt Danh mục tài trợ thực hiện theo quy định tại Nghị địnhsố 38/2013/NĐ-CP.

- Đối với trường hợp chương trình, dự án đã cóQuyết định phê duyệt Danh mục yêu cầu tài trợ theo quy định tại Nghịđịnh 131/2006/NĐ-CP đang trong quá trình chuẩn bị, chuẩnbị thực hiện và thực hiện nếu có nội dung thay đổi so với yêu cầu về nộidung của Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ theo quy định tại Điều 18của Nghị định số 38/2013/NĐ-CPthực hiện theo quy định tại Điều 19 của Nghịđịnh số 38/2013/NĐ-CP.

- Trường hợp các chương trình, dự án đang thựchiện theo quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP song các vấn đề phát sinh không phù hợp vớicác quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP và Thông tư này, chủ dự án trìnhcơ quan chủ quản để xem xét và quyết định theo thẩm quyền. Trong trườnghợp vượt thẩm quyền, cơ quan chủ quản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xétvà quyết định.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/02/2014 vàthay thế Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưhướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chínhthức, Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướngdẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dựán ODA và Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầutư về việc ban hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự ánODA.

Trương Chương