Phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
21/03/2012

 

Ngày 20/3/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-CTUBND Phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2015. Đồng thời giao Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai xây dựng và thực hiện Phương án sắp xếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Ngày 20/3/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 512/QĐ-CTUBND Phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2015. Đồng thời giao Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai xây dựng và thực hiện Phương án sắp xếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư giới thiệu toàn văn Quyết định này.
 
NB